Advanced search Advanced search
1974

Stanislaus Augustus, Thaler 1766 F.S.

VF+
add Your note 
Lot description Show orginal version
Grade: VF+
Reference: Parchimowicz-Brzeziński 32.a4, Plage 381, Kopicki 2456

A nice thaler with well-preserved details of pleasing presence and remnants of mint luster especially visible on the reverse.

Obverse: bust of the king in armor and cloak, with the Order of the White Eagle, in the rim the legend:
STANISLAUS AUGUSTUS D.G. REX POL.M.D.LITHU;

Reverse: crowned five-field escutcheon with the coats of arms of the Crown and the Grand Duchy of Lithuania on red plasterwork, and the Ciołek coat of arms of the Poniatowskis, the escutcheon girded with an oak-palm wreath with a ribbon with the Order of the White Eagle; on the ribbon the motto of the order PRO FIDE GREGE ET LEGE; under the escutcheon the initials F.-S., in the rim the legend:
X EX MARCH PURA.-COLONIEN 1766;

Auction
14 Aukcja
gavel
Date
09 September 2023 CEST/Warsaw
date_range
Start price
674 EUR
Grade
VF+
Hammer price
1 079 EUR
Overbid
160%
Views: 425 | Favourites: 28
Auction

Rzeszowski Dom Aukcyjny

14 Aukcja
Date
09 September 2023 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

• The organizer of the auction is Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. Z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , VAT EU: PL8133779334
The auction takes place on behalf of the bidders, on behalf and the account of the owners of the items who remain anonymous.

• The auction fee is 20% and is added to the amount bid. The fee already includes the tax VAT.

• The winner of the auction is obliged to settle the payment within 14 days from the end of the auction. After this date, the Organizer has the right to cancel unpaid auction orders, or start calculating statutory interest for late payment.

• Authenticity of the offered items is guaranteed by the Organizer for an unlimited period, unless the description of the item is marked differently.

• The condition for participation in the auction is prior registration, unambiguous with the acceptance of this regulations.

• The auction participant is granted a loan for expenditure on the auction, above which he can not bid.

• The Auction Participant may request an increase in the expenditure credit, however the Organizer reserves itself the right to condition this request with the payment of a deposit.

• Viewing auction items is available to Auction Participants at the Organizer's office or other place indicated by the organizer after prior announcement of the visit.

• Auction participants taking part in the auction will be treated as if they were watching objects and studying them state of preservation.

• The auction ends after the price has been called three times and its approval (landing) and the winner the bidder is the bidder who offered the approved price.

• raises:

from --> the raise amount
1 --> 5

100 --> 10

200  --> 20

500-->50

1,000 --> 100
2,000 --> 200
5,000 --> 500
10,000 --> 1,000
20,000, --> 2,000
500,000 --> 5,000

• The currency of the auction is Polish Zloty and the value expressed in this currency is the basis for settlements. Organizer accepts the settlement of the equivalent of the amount due in EURO and USD currencies according to the average table exchange rates of the National Bank of Poland on the day of the auction.

• Payment for purchased items should be transferred to accounts:

PLN payments:
Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903

Foreign currency payments:
90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 [EURO]
36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

• Collection or shipment of items:

1. Items will be handed over to the winner of the auction, or to the person authorized by him, after receipt by the Organizer of full payment.
2. The auctioned items can be picked up from the Organizer's office, after prior agreement with The organizer of the reception details.
3. The costs of shipping domestic auction orders worth up to Poland 1,000 are PLN 40 and cover them buyer. The shipment is insured and carried out by a courier company
4. The cost of shipping abroad is covered by the buyer. The form and cost of such shipment is determined each time it's individually.

• Items with a value of over PLN 16.000 may be exported permanently outside of Poland only after obtaining the permission of the Minister of Culture and National Heritage. The rules for exporting and issuing export permits are regulated by the Act of 23.07.2003 on protection monuments and taking care of monuments "with later amendments.

• Obligation to obtain appropriate export licenses rests with the Bidder and Organizer does not mediate in this procedure.

• For the legal defects of the object, the person placing the item is responsible for the auction.

• These regulations have been prepared in Polish and published in that language, as well as published in the translation into foreign languages, with only legal issues in disputable matters Polish text of the regulations.

• The place for resolving any disputes is the District Court for the city competent for the Organizer Rzeszów

Regulamin Aukcji


 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 20% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, na podstawie wpłaconego wadium, powyżej którego nie może On licytować.
 • Organizator aukcji może odstąpić od występowania o wadium na zasadach uznaniowych
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:


od kwoty
podbicie
1
5
10010
200
20
500
50
1000
100
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]


 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszt wysyłki krajowej w wysokości 40 złotych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską. Punkt dotyczy wysyłek standardowych. Wysyłki ponadgabarytowe są realizowane w trybie kosztów indywidualnych.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
  5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym organizator nie wysyła przedmiotów o wartości powyżej 16.000 złotych poza granice kraju.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Contact
Rzeszowski Dom Aukcyjny
room
ul. 3 Maja 13
35-030 Rzeszów
phone
+48727597599
keyboard_arrow_up