1

Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego

drukarski
add Your note 

Lot description
Grade: drukarski

We wstępie do nowej publikacji skrótowo zarysowano historię Orderu Orła Białego, opatrując ją obszerną bibliografią, i omówiono najważniejsze zespoły dokumentów, głównie z państwowego archiwum drezdeńskiego. Dokumenty te nie były dotąd przedmiotem badań, choć zawierają bardzo interesujące materiały odnoszące się do narodzin i pierwszego okresu funkcjonowania orderu. Liczne projekty statutu orderu i tocząca się nad nimi dyskusja rzucają nowe światło na relacje między urzędami dworu polskiego oraz saskiego Augusta II i Augusta III, a także na przyczyny nieogłoszenia oficjalnego statutu orderu – taka sytuacja utrzymała się w czasach Stanisława Augusta, a pośrednio także w okresie Księstwa Warszawskiego i wczesnego Królestwa Polskiego (do 1831 r.). Po długiej przerwie, spowodowanej włączeniem Orderu Orła Białego do systemu odznaczeń rosyjskich, odrodzona II Rzeczpospolita reaktywowała Order, ogłaszając w 1921 r. jego statut i ponownie rozpoczynając nadania, które odtąd trwały nieprzerwanie, choć w okresie 1939-1991 – na obczyźnie (Polska Ludowa orderu nie uznawała). W III Rzeczypospolitej znowelizowana ustawa o orderach, w tym Orderze Orła Białego, została uchwalona w 1992 r.
Drugą część tomu stanowi spis kawalerów Orderu Orła Białego, od 1705 (1703) do grudnia 2008 r. Obejmuje on obecnie 1449 nazwisk, ułożonych chronologicznie – z krótkim biogramem osoby i podstawową bibliografią, oraz indeks alfabetyczny. Listę kawalerów nagrodzonych Orderem Orła Białego do 1939 r., ze znacznymi poprawkami i uzupełnieniami, zwłaszcza z czasów saskich, oparto na fundamentalnych pracach Stanisława Łozy, wydanych w 1922 i 1939 r. Od daty tych publikacji liczba kawalerów wzrosła o ponad 150 nazwisk – nadania z czasów II wojny światowej, prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie oraz z III Rzeczypospolitej. Chronologiczny spis kawalerów ilustrowany jest wizerunkami orderu, który kilkakrotnie zmieniał swój kształt w ciągu 300 lat swego istnienia.

Auction
RDA E-Aukcja 3 (3-5 sierpnia)
gavel
Date
03 August 2020
date_range
Start price
5 EUR
Grade
drukarski
Hammer price
6 EUR
Overbid
125%
Views: 85 | Favourites: 3
Auction
Rzeszowski Dom Aukcyjny

Rzeszowski Dom Aukcyjny

RDA E-Aukcja 3 (3-5 sierpnia)
Date
03 August 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 2
  50
  > 5
  200
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin Aukcji


 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:


od kwoty
podbicie
1
2
50
5
100
10
500
50
1000
100
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]


 


 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszt wysyłki krajowej w wysokości 20 złotych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską, lub na życzenie pocztą.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
  5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym organizator nie wysyła przedmiotów o wartości powyżej 16.000 złotych poza granice kraju.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.


About the Auction

Przedmioty na kolejną E-aukcję przyjmujemy do dnia 15 sierpnia 2020 - aukcja odbędzie się w dniach 27-29 września.


Przedmioty na aukcję jesienną przyjmujmy do 30 września - aukcja odbędzie się 22 listopada.


Zapraszamy do współpracy na elastycznych warunkach :

kontakt: [email protected]


FAQ
Wait...
About Seller
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Contact
room
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
keyboard_arrow_up
add